Een voorstel...

Het eerste wetsontwerp over stemrecht voor de in België wonende vreemdelingen werd ingediend in april 1972. De initiatiefnemer was de communistische volksvertegenwoordiger Marcel Levaux. Zou een herdenking van die verjaardag niet op zijn plaats zijn nu het onderwerp weer volop in de aandacht is? Als er iets in die zin gepland wordt zou het aangewezen zijn nu eens geen catalogus op te stellen waarin voorstanders met de nodige schouderklopjes beloond en tegenstanders met het spreekwoordelijke moraliserende vingertje terechtgewezen worden.

Ik denk veeleer aan een groots opgevatte publicatie die nagaat vanuit welke motivatie de tegenstanders redeneren. Het zou me verbazen als daar in Vlaanderen geen onderzoek over zou bestaan. Daar van uitgaande zouden we aan die tegenstanders eens kunnen vragen om punt voor punt in te gaan op de resultaten van dat onderzoek. Interessant zou bijvoorbeeld ook de mening kunnen zijn van rechtse politici uit landen waar een uitgebreid vreemdelingenstemrecht al ingevoerd werd. Het is in ieder geval noodzakelijk om er mensen bij te betrekken uit de Nederlandse VVD en CDA en liberalen en conservatieven uit Denemarken, Zweden en Noorwegen. Of ook Franse burgemeesters van rechtse strekking, zoals bvb de UDF burgemeesters van Amiens (de Robien) en Valenciennes. (Borloo). We kunnen ook contact opnemen met de twee verkozenen van de democratische partij van Massachussets, die ook een wetsvoorstel indienden. (We hebben hun emailadres) Zulk contact zou extra interessant zijn aangezien de prominenten van de VLD zich graag op democratische conventies vertonen. Een overzicht van de bevindingen van de inwoners van Takoma Park, Maryland, VS en van de gemeente Wald in het Zwitserse kanton Appenzell Ausser-Rhoden lijkt eveneens de moeite waard. Daar kunnen gemeenten zelfstandig beslissen of ze aan de inwonende vreemdelingen het stemrecht toekennen. Daarbij past een interview van Neyrinck, een Zwitserse federaal verkozen christen-democraat van Belgische origine (en auteur van het boek 'Siège de Bruxelles') Hij is voorstander van stemrecht voor vreemdelingen en van de vrijheid die Zwitserland in die materie aan de plaatselijke instanties geeft.

Ook het aspect 'drijf geen nieuwe kiezers in de armen van het Vlaams Blok' zou naar mijn mening grondig behandeld moeten worden. De journalist Filip Rogier verklaarde in een interview in de De Morgen (29-09-2001) dat hoewel 'men het stemrecht voor vreemdelingen niet ingevoerd heeft, toch steeds meer mensen op het Vlaams Blok stemmen. Politieke maatregelen moeten trouwens niet genomen of uitgesteld worden in de hoop dat de mensen niet op het Vlaams Blok zullen stemmen. Politieke maatregelen moeten genomen worden omdat de politici ze gewoon goed achten voor de samenleving. '

Bovendien, nu we ons zo ijverig voor al onze daden uit het verleden verontschuldigen, is het ook het aangewezen moment om eraan te herinneren dat Belgen, nog in 1957 aan de Kongolezen het stemrecht weigerden, zelfs op gemeentelijk niveau. Het zou natuurlijk ook niet slecht zijn om enkele historische citaten te verzamelen van liberale en christen-democratische politieke tenoren, ten voordele van het stemrecht voor arbeiders en vrouwen. En waarom er niet enkele recente citaten aan toevoegen van De Gucht, Dewael, Dehaene en andere liberalen en christen-democraten?

Dit alles zie ik dus in de vorm van een publicatie. Hoe groot de belangstelling daarvoor is, kan ik niet inschatten. Hoe dan ook zou ze verspreid moeten worden buiten de gekende kring van voorstanders. Waarom geen coproductie De Standaard-La Libre (in de vorm van een dossier en over verschillende dagen gespreid) of nog beter (!) Het Laatste Nieuws-La DH (hier in de vorm van een tweede supplement, na het sportkatern), of nog Humo en Télé Moustique? Of verschillende publicaties? Het doel is de zaak vooruit te helpen en niet zichzelf te plezieren met het zoveelste op vertrouwelijke schaal verspreide dossier in een of ander progressief tijdschrift dat zich tot de eigen achterban richt, al hebben ook zij alle recht zoiets te publiceren.

Pierre-Yves Lambert